S
podziewane efekty

Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów

W rejonie zatok autobusowych zostaną wybudowane odcinki chodników, które będą zapewniać bezpieczne dojścia do przystanków autobusowych.

Zakres rozbudowy drogi wojewódzkiej nie przewiduje budowy nowych odcinków ścieżek rowerowych. Istniejący szlak rowerowy Green Velo przecina w km 27+217,60 obwodnicę Pieniężna. Przewiduje się budowę skrzyżowania zwykłego zapewniającego przejazd po drodze zarówno pojazdów samochodowych jak i rowerów.

Stan istniejący w miejscowości Piotrowiec
(planowany chodnik po prawej stronie)

Infrastruktura techniczna przewidziana do budowy, rozbudowy i przebudowy:

 • kanalizacja deszczowa,
 • sieć energetyczna,
 • sieć techniczna,
 • oświetlenie uliczne,
 • sieć ENERGA SOPOT OŚWIETLENIE,

Parametry rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej NR 507:

 • Długość odcinka: 13,88 km
 • Szerokość pasa ruchu: 3,0 m w obszarze niezabudowanym i od 3,0 m do 3,5 m w obszarze zabudowanym
 • Ilość pasów ruchu w jednym kierunku: 1
 • Prędkość projektowa na terenie zabudowanym: 50 km/h
 • Prędkość projektowa poza terenem zabudowanym: 70 km/h
 • Szerokość chodników: od 1,5 m do 2,0 m
 • Szerokość poboczy poza terenem zabudowanym: 1,25 m
 • Klasa drogi: G (główna)

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • przebudowę nawierzchni drogi ze wzmocnieniem do nośności 100 kN/oś z możliwością podwyższenia nośności do 115 kN/oś
 • budowę nowego śladu drogi (obwodnica m. Pieniężno)  od km 26+600 do km 27+998,15 do skrzyżowania z DW 510
 • budowę i przebudowę przepustów drogowych
 • wykonanie przepustów pod zjazdami;
 • zastosowanie elementów spowolnienia ruchu;
 • remont rowów;
 • korektę łuków poziomych i pionowych;
 • roboty przygotowawcze (usunięcie drzew i krzewów, karpin, zdjęcie humusu, rozbiórki nawierzchni drogowych i chodników),
 • przebudowa sieci infrastruktury technicznej
 • roboty ziemne,
 • frezowanie nawierzchni,
 • wymiana warstw nawierzchni i wzmocnienie nośności,
 • przebudowa skrzyżowań i poszerzenie jezdni,
 • budowa pasów lewo i prawo skrętów na skrzyżowaniach
 • wykonanie lub przebudowa chodników, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • wykonanie miejsca do ważenia pojazdów w km 28+142
 • wykonanie elementów odwodnienia nawierzchni
 • montaż barier energochłonnych stalowych,
 • budowa oświetlenia drogowego,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • wykonanie nasadzeń zieleni.