Prace wykonane w miesiącu rozliczeniowym (luty 2020r.)

1. Układanie i zgrzewanie geomembrany na odcinku wzmocnienia MV w km 27+700 – 27+980 str. prawa.
2. Wykonywanie tymczasowych rowów odwadniających na odcinku wzmocnienia MV w km 27+700– 27+980 str. lewa i str. prawa.
3. Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Piotrowiec.
4. Wykonanie wymiany gruntów na odcinku 26+950 – 27+050.
5. Wykonanie przepustów pod zjazdami w km 14+971 str. L, 15+213 str. L, 15+652 str. L, 15+736 str. L, 27+220 str. L, 27+220 str. P.
6. Wyrywanie karp.

Plan robót na kolejny miesiąc (marzec 2020r.)

W okresie od 15.12.2019r. do 15.03.2020r. zgodnie z warunkami Kontraktu trwa przerwa zimowa.
W okresie tym zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym Wykonawca nie przewiduje wykonywania robót zasadniczych na Kontrakcie. Od dnia 15.03.2020r. zostaną wznowione roboty zasadnicze.

Odcinek 17+030 – 18+115 strona prawa
a) Odhumusowanie terenu
b) Frezowanie nawierzchni bitumicznej
c) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
d) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Odcinek 19+200 – 20+280 strona prawa
e) Odhumusowanie terenu
f) Frezowanie nawierzchni bitumicznej
g) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
h) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
i) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA
j) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20%
k) Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm

Odcinek 21+145 – 21+930 strona prawa
l) Odhumusowanie terenu
m) Frezowanie nawierzchni bitumicznej
n) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
o) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
p) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA

Odcinek 22+900 – 23+900 strona prawa
q) Odhumusowanie terenu
r) Frezowanie nawierzchni bitumicznej
s) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
t) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
u) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA
v) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20%
a) Budowa przepustów pod zjazdami