PRACE WYKONANE W MIESIĄCU ROZLICZENIOWYM (GRUDZIEŃ 2019):

a) Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR ≥80% gr. 25cm na odcinku km 14+960 – 15+760 str. L oraz km 20+420 – 20+480
b) Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 18cm na odcinku km 14+960 – 15+760 str. P i str. L, km 24+950 – 25+750 str. P oraz km 20+190 – 20+220
c) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22P na odcinku km 20+420 – 20+480
d) Ułożenie warstwy wiążącej AC 22 W na odcinku km 14+960 – 15+760 str. P i str. L, km 24+950 – 25+750 str. P oraz km 20+190 – 20+220 i 20+420 – 20+480
e) Wykonanie wymiany gruntu
f) Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Piotrowiec
g) Rozłożenie drenów poziomych na odcinku konsolidacji próżniowej w km 27+700 – 27-980
h) Wykonywanie nasypu przeciążeniowego
i) Wykonanie przepustów pod koroną drogi:
• Przepust w km 20+450

PLAN ROBÓT NA MIESIĄC (STYCZEŃ 2020):

W okresie od 15.12.2019r. do 15.03.2020r. zgodnie z warunkami Kontraktu trwa przerwa zimowa.
W okresie tym zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym Wykonawca nie
przewiduje wykonywania robót zasadniczych na Kontrakcie.

Jednakże w przypadku wystąpienia warunków umożliwiających zgrzewanie geomembrany na odcinku
wzmocnienia w km 27+700 – 27+980 tj. utrzymująca się temperatura powyżej +5oC, Podwykonawca
przystąpi do zgrzewania geomembrany.