Prace wykonane w miesiącu rozliczeniowym (październik 2019r.)

a) Odhumusowanie terenu na odcinku w km 24+950 – 25+750 str. L i P oraz w km 20+330 – 21+200 str. P
b) Wykonanie frezowania nawierzchni na odcinku km 14+960 – 15+760 str. L oraz km 24+950 – 25+750 str. L
c) Wykonanie rozbiórki podbudowy na odcinku w km 24+950 – 25+750 str. L
d) Wykonanie koryta wraz z profilowaniem na odcinku w km 24+950 – 25+750 str. L
e) Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego tefrą gr. 40 cm na odcinku w km 24+950 – 25+750 str. L
f) Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CBR ≥20% gr. 15 cm na odcinku w km 24+950 – 25+750 str. L
g) Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR ≥80% gr. 25cm na odcinku w km 24+950 – 25+750 str. L
h) Wykonanie przepustów pod koroną drogi:
• Przepust w km 15+156
• Przepust w km 15+788
• Przepust w km 16+069
• Przepust w km 16+292
• Przepust w km 17+077
• Przepust w km 17+206
• Przepust w km 17+858
i) Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Piotrowiec
j) Wymiana gruntów organicznych

Plan robót na kolejny miesiąc (listopad 2019r.)

a) Odhumusowanie terenu na odcinku km 14+960 – 15+900 str. L i P
b) Wykonanie frezowania nawierzchni oraz rozbiórki podbudowy na odcinku km 14+960 – 15+760 str. L oraz km 24+950 – 25+750 str. L
c) Wykonanie koryta wraz z profilowaniem na odcinku km 14+960 – 15+760 str. P oraz km 24+950– 25+750 str. L
d) Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego „tefrą” gr. 40 cm na odcinku km 14+960 – 15+760 str. P oraz km 24+950 – 25+750 str. L
e) Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej CBR ≥20% gr. 15 cm na odcinku km 14+960 – 15+760 str. P oraz km 24+950 – 25+750 str. L
f) Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR ≥80% gr. 25cm na odcinku km 14+960 – 15+760 str. P oraz km 24+950 – 25+750 str. L
g) Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 18cm na odcinku km 14+960 – 15+760 str. P oraz km 24+950 – 25+750 str. P
h) Ułożenie warstwy wiążącej AC 22 W na odcinku km 24+950 – 25+750 str. L
i) Wykonanie wymiany gruntu w km 15+760 – 15+820 oraz km 20+410 – 20+440
j) Wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Piotrowiec
k) Aplikacja drenów pionowych w km 27+265 – 27+700
l) Wykonanie przepustów pod koroną drogi