PRACE WYKONANE W MIESIĄCU ROZLICZENIOWYM (GRUDZIEŃ 2020):*

a) Roboty ziemne: wykop/nasyp w zakresie rowów
b) Roboty brukarskie:
– wykonanie umocnień skarp i dna rowów płytami ażurowymi
– wykonanie ścieków skarpowych
– wykonanie ścieków podchodnikowych
c) Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na okres zimowy
d) Zabezpieczenie terenu budowy na okres zimowy
Roboty elektryczne:
a) Budowa oświetlenia ulicznego:
– montaż szaf oświetleniowych
– montaż słupów wraz z wysięgnikami
– montaż opraw oświetleniowych

PRACE ZAPLANOWANE NA KOLEJNY MIESIĄC  (STYCZEŃ 2020r.)

W okresie od 15.12.2020r. do 15.03.2021r. zgodnie z warunkami Kontraktu trwa przerwa zimowa.
W okresie tym zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym Wykonawca nie przewiduje wykonywania robót zasadniczych na Kontrakcie.
Jednakże w przypadku wystąpienia warunków umożliwiających prowadzenie robót tj. utrzymująca się temperatura powyżej +5oC, Wykonawca może prowadzić następujące prace:
Roboty drogowe:
a) Roboty ziemne: wykop/nasyp w zakresie rowów
b) Humusowanie skarp
Roboty elektryczne:
a) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieniężno – montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami.