PRACE WYKONANE W MIESIĄCU ROZLICZENIOWYM (Czerwiec 2021):

Roboty drogowe:
a) Wykonanie korytowania i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w km 27+670 – 27+750
b) Ułożenie geowłókniny separacyjno-wzmacniającej w km 27+670 – 27+750
c) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki CBR≥20% stabilizowanej georusztem trójosiowym w km 27+670 – 27+750
d) Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki CBR≥80% stabilizowanej georusztem trójosiowym w km 27+670 – 27+750
e) Ułożenie dodatkowego georusztu trójosiowego na strefie przejściowej w km 27+670 – 27+730
f) Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki C50/30 w km 27+670 – 27+750 wraz z profilowaniem górnej warstwy na odcinku 27+750 – 27+990
g) Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki bitumicznej AC 22P wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża w km 27+930 – 27+990 str. P i L
h) Wykonanie warstwy wiążącej wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża w km 27+930 – 27+990
i)Ułożenie warstwy ścieralnej SMA wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża w km 21+570 – 26+700 str.P i 22+250 – 26+700 str. L oraz w zakresie ronda, ul. Królewieckiej i DW510
j)Roboty ziemne: wykop/nasyp w zakresie rowów
k) Plantowanie skarp wykopów i nasypów oraz dna rowów

l)Humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszanką traw
m) Wykonanie dodatkowych przepustów przy drodze serwisowej w km 28+530 str. L
Roboty mostowe:
Przepust nr 6 w km 27+727,20
a) Wykonanie zasypki przepustu
b) Roboty wykończeniowe

PRACE ZAPLANOWANE NA KOLEJNY MIESIĄC  (Lipiec 2021r.):

Roboty drogowe:
n) Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki bitumicznej AC 22P wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża w km 27+670 – 27+930 str. P i L
o) Wykonanie warstwy wiążącej wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża w km 27+670 – 27+930 str. P i L
p) Ułożenie warstwy ścieralnej SMA wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża w km 14+960 – 21+570 str. P, 14+960 – 22+250 str. L; 26+700 – 27+930 str. P i L; 28+010 – 28+840 str. P i L
q) Ułożenie warstwy ścieralnej AC 11S wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża na zjazdach i drogach bocznych 14+960 – 28+840 str. P i L
r) Roboty ziemne: wykop/nasyp w zakresie rowów
s) Plantowanie skarp wykopów i nasypów oraz dna rowów

t)Humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszanką traw
u) Wykonanie umocnień skarp płytami ażurowymi
v) Wykonanie ścieków przykrawędziowych
w) Wykonywanie poboczy

Roboty mostowe:
Przepust nr 6 w km 27+727,20
a) Zamulenie tymczasowego przepustu
c) Wykonanie kap chodnikowych na istniejącym moście w km 28+709