PRACE WYKONANE W MIESIĄCU ROZLICZENIOWYM (LUTY 2021):*

W okresie sprawozdawczym ze względu na przerwę zimową oraz ze względu na panujące warunki atmosferyczne Wykonawca nie prowadził robót zasadniczych na Kontrakcie.
Działania ograniczone zostały do bieżącego utrzymania oznakowania i zabezpieczenia budowy.

PRACE ZAPLANOWANE NA KOLEJNY MIESIĄC  (MARZEC 2021r.)

W okresie od 15.12.2020r. do 15.03.2021r. zgodnie z warunkami Kontraktu trwa przerwa zimowa.

W okresie tym zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym Wykonawca nie przewiduje wykonywania robót zasadniczych na Kontrakcie.

Od dnia 15.03.2021r. zostaną wznowione roboty budowlane, wykonane zostaną:

Roboty drogowe:
a) Roboty ziemne: wykop/nasyp w zakresie rowów
b) Humusowanie skarp

c) Umocnienie skarp płytami ażurowymi

d)Wykonanie ściwków przykrawężnikowych

e) Rozbiórka nasypu przeciążającego w km 27+690-27+980

f) Wykonanie korytowania i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w km 27+670-27+980

Zieleń:

Rozpoczęcie wykonania nasadzeń

Roboty mostowe:

Wykonanie wykopu pod przepust nr 6 w km 27+727