PRACE WYKONANE W MIESIĄCU ROZLICZENIOWYM (Wrzesień 2021):

Roboty drogowe:

a) Dokończenie wycinki dodatkowych 230 szt. drzew kolidujących z wykonaniem rowów
b) Dokończenie wykonania robót ziemnych w zakresie rowów oraz humusowania z obsianiem – roboty w miejscach kolizji z drzewami
c) Dokończenie wykonania umocnienia rowów ażurami – roboty w miejscach kolizji z drzewami
d) Dokończenie prac w zakresie wykonanie dodatkowego drenażu w km 26+690 – 27+710 str. P zgodnie z Poleceniem IK nr 105
e) Montaż barier drogowych
f) Montaż płotków herpetologicznych
g) Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
h) Montaż oznakowania pionowego
i) Porządkowanie terenu budowy i przygotowania do odbioru
j) Montaż dodatkowego wpustu deszczowego

Roboty mostowe:
Most w km 28+709
a) Dokończenie wykonania kap chodnikowych na istniejącym moście w km 28+709 zgodnie z PK nr 17/2020

PRACE ZAPLANOWANE NA KOLEJNY MIESIĄC  (Październik 2021r.):

Roboty zakończone i zgłoszone do odbioru z dniem 01.10.2021r.