PRACE WYKONANE W MIESIĄCU ROZLICZENIOWYM (MAJ 2020):*

Roboty drogowe:
Odcinek 17+030 – 18+115 strona prawa
a) Profilowanie górnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
b) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 18 cm
c) Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 22 W
Odcinek 17+030 – 18+115 strona lewa
d) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20% w zakresie km 17+030 – 17+330
e) Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
Odcinek 19+200 – 20+280 strona prawa
f) Profilowanie górnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
g) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 18 cm
h) Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 22 W
Odcinek 19+200 – 20+280 strona lewa
i) Profilowanie górnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
j) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 18 cm
Odcinek 21+145 – 21+930 strona lewa
k) Profilowanie górnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
l) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 18 cm
Odcinek 21+145 – 21+930 strona prawa
m) Profilowanie górnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
n) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 18 cm
o) Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 22 W
Odcinek 22+900 – 23+900 strona lewa
p) Profilowanie górnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
q) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 18 cm
r) Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 22 W

s) Profilowanie górnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
t) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 18 cm
Odcinek 25+740 – 26+540 strona prawa
u) Frezowanie nawierzchni bitumicznej
v) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
w) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
x) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA
y) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20%
z) Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
aa) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 18 cm
bb) bb) Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 22 W
Odcinek 25+740 – 26+540 strona lewa
cc) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA dd) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20%
ee) Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
ff) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 18 cm
gg) Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 22 W
Odcinek 26+540 – 26+700 strona prawa i lewa
hh) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
ii) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
jj) Ułożenie geotkaniny seperacyjno-wzmacniającej
kk) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20% gr. 30cm
ll) Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% grub. 25cm
mm) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MN C50/30 0/31,5 gr. 20 cm nn) Ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr. 6 cm
oo) Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 22 W
Odcinek 28+180 – 28+840 strona lewa
pp) Profilowanie górnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
qq) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 18 cm
rr) Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 22 W

ss) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
tt) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
uu) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA
vv) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20%
ww)Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
xx) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 18 cm yy) Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 22 W
Droga boczna w km 26+673 oraz 28+530,20
zz) Wykonanie warstwy odsączającej gr. 30 cm
aaa)Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5 gr. 20 cm
bbb)Wykonane warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 8 cm
Zatoka autobusowa w km 17+080 oraz 19+230 ccc)Ustawienie krawężników betonowych
ddd)Wykonanie warstwy podbudowy jak dla konstrukcji nawierzchni drogi
eee)Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C16/20 (B20) gr. 24 cm
fff) Ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
Budowa przepustów pod zjazdami
Roboty telekomunikacyjne:
a) Usuwanie kolizji
Roboty oświetleniowe:
a) Układanie kabli

PLAN ROBÓT NA KOLEJNY MIESIĄC (Czerwiec 2020r.)

Roboty drogowe:
Odcinek 17+030 – 18+115 strona prawa
a) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE gr. 18 cm
b) Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 22 W
Odcinek 19+200 – 20+280 strona prawa
c) Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 22 W
Odcinek 21+145 – 21+930 strona prawa
d) Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 22 W
Odcinek 22+900 – 23+900 strona prawa
e) Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC 22 W
Odcinek 15+850 – 17+030 strona prawa
f) Odhumusowanie terenu
g) Frezowanie nawierzchni bitumicznej
h) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
i) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
j) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA
k) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20%
l) Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
Odcinek 15+850 – 17+030 strona lewa
m) Odhumusowanie terenu
n) Frezowanie nawierzchni bitumicznej
o) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
p) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Odcinek 18+115 – 19+200 strona prawa
q) Odhumusowanie terenu
r) Frezowanie nawierzchni bitumicznej
s) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
t) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Odcinek 18+115 – 19+200 strona lewa
u) Odhumusowanie terenu
v) Frezowanie nawierzchni bitumicznej
w) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
x) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
y) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA w zakresie km 18+720 – 19+200
z) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20% w zakresie km 18+720 – 19+200
aa) Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% grub. 15cm
bb) Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm w zakresie km 18+720 – 19+200
Odcinek 20+280 – 21+145 strona prawa
cc) Frezowanie nawierzchni bitumicznej
dd) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
ee) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Odcinek 20+280 – 21+145 strona lewa
ff) Odhumusowanie terenu
gg) Frezowanie nawierzchni bitumicznej
hh) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
ii) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
jj) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA w zakresie km 20+780 – 21+145
kk) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20% w zakresie km 20+780 – 21+145
ll) Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR≥80% grub. 15cm
mm)Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm w zakresie km 20+780 – 21+145
nn) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5 gr. 20 cm
Odcinek 21+930 – 22+900 strona prawa
oo) Odhumusowanie terenu
pp) Frezowanie nawierzchni bitumicznej
qq) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
rr) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Odcinek 21+930 – 22+900 strona lewa
ss) Odhumusowanie terenu
tt) Frezowanie nawierzchni bitumicznej
uu) Rozbiórka podbudowy z tłucznia
vv) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
ww) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA
xx) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20%
yy) Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
Odcinek 23+900 – 24+940 strona prawa
zz) Odhumusowanie terenu
aaa)Frezowanie nawierzchni bitumicznej
bbb)Rozbiórka podbudowy z tłucznia
ccc)Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
ddd)Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA
eee)Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20%
Odcinek 23+900 – 24+940 strona lewa
fff) Odhumusowanie terenu
ggg)Frezowanie nawierzchni bitumicznej
hhh)Rozbiórka podbudowy z tłucznia
iii) Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
jjj) Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym TEFRA kkk)Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥20%
lll) Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem trójosiowym o CBR≥80% grub. 25cm
mmm) Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej MN C50/30 0/31,5 gr.20cm w zakresie 23+900 – 24+250
b) Budowa przepustów pod zjazdami
c) Roboty brukarskie
Roboty elektryczne:
a) Budowa oświetlenia ulicznego
Roboty telekomunikacyjne:
a) Usunięcie kolizji
Roboty mostowe:
Przepust nr 7 w km 28+387,10
a) Zabezpieczenie powierzchniowe betonu
b) Naprawa konstrukcji betonowej