O
pis realizowanego Projektu

Rozbudowywany odcinek drogi położony jest w województwie warmińsko — mazurskim, w powiecie braniewskim na terenie gminy Pieniężno. Zakres rozbudowy drogi obejmuje odcinek dł. 13,880 km od km 14+960 do km 28+840,80 i stanowi II etap rozbudowy    DW 507 Braniewo-Pieniężno.

Na większości odcinka zaprojektowany układ drogowy pokrywa się z obecnym przebiegiem jezdni drogi wojewódzkiej 507. Od km 26+600 zaplanowany został nowy przebieg drogi wojewódzkiej – obejście Pieniężna, który kończyć się będzie włączeniem do obecnej drogi wojewódzkiej nr 510 w rejonie skrzyżowania z ulicą Królewiecką. Droga DW 507 stanowi ważne połączenie komunikacyjne na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

C
ele realizowanego Projektu

Głównym celem projektu jest kontynuacja poprawy wewnętrznej dostępności transportowej województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności:

  • poprawa jakości i nośności nawierzchni,
  • poprawa płynności jazdy,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • wykonanie drogi o parametrach geometrycznych zgodnych z wymaganiami normatywnymi,
  • wykonanie odwodnienia nawierzchni,
  • zwiększenie sprawności skrzyżowań.

Z
amawiający

Województwo Warmińsko – Mazurskie reprezentowane przez:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
ul. Pstrowskiego 28b,
10-602 Olsztyn

W
ykonawca

STRABAG Sp. z o.o.,
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków

I
nżynier kontraktu

TPF Sp. z o.o.,
ul. Annopol 22,
03-236 Warszawa

N
adzór autorski

„Dromos” Sp. z o.o.
ul. Polna 1b lok.10
10-059 Olsztyn